Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Het MOSARD model, alsmede de daaraan verbonden bouwsysteem, modellen en website www.mosard.be, zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door In-Vast Group BV, alsook alle met haar gelieerde vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zagerijstraat 39 bus 1, ondernemingsnummer 0726.793.383, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren (hierna: ‘MOSARD’ genoemd).
Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat gemaakt wordt van de modellen, concepten, ontwerpen en de website van de hoger vermelde bouwsysteem (hierna: het ‘MOSARD model’ genoemd) of enig onderdeel daarvan.

 

Artikel 2 – Toegang tot het ‘MOSARD model’
2.1. Door de toegang tot en het gebruik van het ‘MOSARD model’, verklaart de gebruiker of rechtspersoon (hierna de ‘Persoon’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van MOSARD, dewelke hier integraal geraadpleegd kunnen worden.
2.2. Door deze algemene voorwaarden onderaan te ondertekenen of zich te identificeren op de website www.mosard.be, waar men zich kan registreren en door ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te vinken, verklaart de Persoon zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze algemene voorwaarden.
De Persoon dient o.a. de volgende persoonsgegevens in te vullen teneinde zich te identificeren op de website www.mosard.be: naam en e-mailadres. In geval de Persoon een rechtspersoon is, dient men onder ‘naam’ de bedrijfsnaam en de gegevens van de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig kan vertegenwoordigen in te vullen.
Het staat MOSARD vrij om de identificatiegegevens waarmee de Persoon zich dient te identificeren te allen tijde te wijzigen. De Persoon zal voorts tevens dienen te verklaren dat hij de identificatiegegevens waarheidsgetrouw heeft ingevuld. MOSARD kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Persoon foutieve of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan MOSARD.
2.3. De toegang tot het ‘MOSARD model’ wordt door MOSARD uitsluitend aan de Persoon verleend, dewelke het ‘MOSARD model’ in de context van een onderneming zal gebruiken. Indien het ‘MOSARD model’ wordt gebruikt in een ondernemingscontext, zullen de personen, zoals hierna verder gedefinieerd, uitsluitend toegang verkrijgen vanwege de Persoon.
Het is de Persoon niet toegelaten om, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege MOSARD, toegang te verlenen aan andere aangestelden van de onderneming dan hierna uiteengezet. Het gebruiksrecht, de modellen, documenten en instrumenten die door MOSARD wordt verstrekt aan de Persoon mag door de Persoon enkel gedeeld worden tussen en aan de werknemers en zelfstandige diensteverleners die rechtstreeks prestaties verrichten voor de onderneming die zich geïdentificeerd heeft als de Persoon. Het is de Persoon verboden om de documenten te delen en/of door te geven en/of toegang te geven aan eender welke andere partij (met inbegrip van verbonden personen en vennootschappen). De Persoon verbindt zich er in ieder geval toe om alle nodige maatregelen te treffen opdat elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie het model of de documenten wordt vrijgegeven, zich onderwerpt aan de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden. Deze personen zullen, na aanvaarding van huidige algemene voorwaarden, toegang kunnen krijgen na schriftelijke toestemming van MOSARD tot het ‘MOSARD model’ dat toegankelijk dient te zijn voor het uitvoeren van hun specifieke functie.
In ieder geval blijft de Persoon rechtstreeks verantwoordelijk voor alle inbreuken op elk onrechtmatig gebruik van het model en dient de Persoon MOSARD integraal te vrijwaren tegen eender welke inbreuk op huidige algemene voorwaarden. Indien MOSARD vaststelt dat de Persoon de toegang onrechtmatig (laat) gebruikt(en), is MOSARD ertoe gehouden om de toegang tot de digitale modellen, documenten en instrumenten onmiddellijk te beëindigen en het gebruiksrecht aldus stop te zetten.
2.4. Het ‘MOSARD model’ is een systeem dat tevens een digitale platform van concepten of ontwerpen met -bouwsystemen bevat en door de Persoon dient gedownload te worden of als bijlagen in een email verstrekt worden. Alvorens toegang te hebben tot deze modellen en deze te kunnen downloaden, zal de Persoon voorafgaandelijk een overeenkomst tot samenwerking dienen af te sluiten met MOSARD, waarop de Persoon vervolgens ook toegang heeft tot het ‘MOSARD model’.
2.5. Enkel de natuurlijke persoon aan wie hogervermelde bijlagen zijn toegewezen, is bevoegd om gebruik te maken van of toegang te hebben tot het ‘MOSARD model’ en mag dit MOSARD bouwsysteem gebruiken. Elke overdracht van identificatie- en/of authenticatiemiddelen aan derden is strikt verboden.

 

Artikel 3 – Doel en gebruik van het ‘MOSARD model’
3.1. Het ‘MOSARD model’ laat de Persoon toe om het de concepten en ontwerpen in detail te bestuderen en het laat de Persoon vervolgens o.a. toe om voor zijn/haar discipline en/of bouwdeel een offerte te maken en eventueel de werken uit te voeren. Deze modellen bevatten een minimum aan geometrische (3D) en technische (classificatiecode) informatie dewelke generiek en merkloos zijn, en door de aannemer of fabrikant verder aangevuld of gespecifieerd kan worden, uiteraard in overleg met de architect of bouwheer.
3.2. De beschikbare informatie en het ‘MOSARD model’ kan enkel geraadpleegd en gebruikt worden voor het realiseren van gebouwen en interieurs, en de daaruit voortvloeiende standaard bouwelementen, of voor het ontwerpen van compatibele bouwdelen conform het bouwsysteem van MOSARD. Elk ander gebruik van de website en/of het ‘MOSARD model’ is strikt verboden.
Indien de Persoon zich geïdentificeerd en akkoord verklaard heeft, zoals vermeld in artikel 2.2., kan de Persoon een zogenaamde overeenkomst tot samenwerking verkrijgen, om gedurende een vastgelegde periode het ‘MOSARD model’ te gebruiken en mee projecten te realiseren. Na het verstrijken van die periode, zal de Persoon over geen verdere rechten meer beschikken. 
MOSARD zal de instrumenten en specificaties van het bouwsysteem die verbonden zijn aan de overeenkomst meedelen aan de Persoon van zodra deze akkoord gaat met de overeenkomst tot samenwerking en deze vervolgens ondertekend.
Voor deze overeenkomst dient door de Persoon ingetekend te worden op één van de jaarlijkse formules van MOSARD en verbindt de Persoon zich ertoe om, afhankelijk of men architect, aannnemer of fabrikant is,:

  • indien men architect is: alle concepten of ontwerpen in 3D ontwerpt binnen de richtlijnen volgens de MOSARD geometrische bouwsysteem;

  • indien men aannemer of fabrikant is: bouwelementen te maken binnen de MOSARD geometrische norm.

De Persoon verbindt zich ertoe om ofwel (i) indien men architect is: minstens één digitaal concept/plan te ontwerpen ofwel (ii) indien men fabrikant is: één fysiek bouwelement te ontwikkelen, binnen een periode van twaalf (12) maanden nadat de Persoon toegang heeft verkregen tot het ‘MOSARD model’. De Persoon (zijnde de fabrikant) zal het fysiek bouwelement of virtueel uitgewerkt BIM-model van het bouwelement bezorgen aan MOSARD op het adres van haar maatschappelijke zetel.
Indien de Persoon nalaat om binnen voormelde termijn ofwel één digitaal concept/plan ofwel één fysiek bouwelement op te leveren aan MOSARD, zal de toegang tot het ‘MOSARD model’ onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afgesloten worden door MOSARD.
Van zodra MOSARD het digitaal concept/plan, dan wel het fysiek/virtueel bouwelement, ontvangt van de Persoon, zal MOSARD verifiëren of het voldoet aan de MOSARD richtlijnen en normen. Indien het digitaal concept/plan, dan wel het fysiek/virtueel bouwelement, niet voldoet aan de MOSARD norm, mag de Persoon in geen geval stellen dat zij een gecertificeerde partner is van MOSARD.
Na het behalen van voormelde normen, ontvangt de Persoon een bericht waaruit blijkt dat deze Persoon een gecertificeerde partner is van MOSARD die zij vervolgens kan gebruiken in haar communicatie voor commerciële doeleinden. Het is de Persoon niet toegelaten om de concepten te tonen en/of te vermelden in o.a. brochures, website, social media, etc die niet eigendom zijn van MOSARD.
Indien een bijkomend overeenkomst tot het samenwerken met MOSARD werd ondertekend en de norm wordt behaald door de Persoon, geeft zij haar uitdrukkelijke toestemming aan MOSARD om:

  1. het ontwerp van de Persoon openbaar te publiceren en te gebruiken voor commerciële doeleinden en zo o.a. op haar website, brochures, social media, etc. als referentie te vermelden;

  2. de naam en het logo van de Persoon mee op te nemen in het MOSARD bestand met compatibele producten en elementen;

  3. de naam en het logo van de Persoon te vermelden bij het desbetreffende digitaal ontwerp of bouwsysteem.

Het MOSARD bestand betreft een klantenbestand van alle MOSARD klanten die gecertificeerd zijn door MOSARD.
Hierin worden zowel de Personen met een overeenkomst tot samenwerking in opgenomen die een compatibel ontwerp hebben ontworpen of gemodelleerd en vervolgens hebben overgemaakt aan MOSARD dan wel een compatibel fysiek of virtueel (BIM) bouwelement hebben afgeleverd aan MOSARD. MOSARD behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle ontwerpen en fysieke bouwelementen die zij ontvangt te delen met haar klanten, deze tevens mee op te nemen in totaalprijzen van gebouwen of interieurs en vervolgens te vermelden op de website van MOSARD. MOSARD zal er over waken om de detaillering in deze ontwerpen en prijzen niet te delen met niet-gecertificeerde partners.
3.4. Indien de Persoon producten en/of diensten met MOSARD wenst te commercialiseren, dient de Persoon voorafgaandelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Voor het ontwikkelen op of het gebruiken van het MOSARD bouwsysteem dient men eerst een overeenkomst tot samenwerking af te sluiten in de vorm van een jaarlijkse formules zoals vermeld op de website van MOSARD;
Het produceren of verkopen van MOSARD compatibele bouwelementen zonder het afsluiten van een overeenkomst tot samenwerking met MOSARD is niet toegestaan;
Op alle geproduceerde en verkochte fysieke ontwerpen en bouwelementen dient de naam ‘MOSARD’ vermeld te worden, alsook een link of een andere door MOSARD toegelaten methode, naar het informatiefiche of paspoort van het bouwelement hetgeen verder zal bepaald worden door MOSARD. Op ontwerpen en/of plannen die de MOSARD norm behaalden dient enkel de naam ‘MOSARD’ te worden vermeld;
3.5. Indien MOSARD zou vaststellen dat de Persoon en/of de personen die zij toegang verleend heeft enige vorm van oneigenlijk gebruik zou maken van het ‘MOSARD model’, haar functionaliteiten of de inhoud er van, behoudt MOSARD zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot het ‘MOSARD model’ en het platform in zijn geheel onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving te blokkeren en/of af te sluiten.
In dergelijk geval zal MOSARD geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor enig welk gevolg m.b.t. deze afsluiting.
MOSARD zal in dergelijk geval op haar beurt echter het recht hebben om een gerechtelijke procedure in te leiden teneinde een schadevergoeding te vorderen voor het oneigenlijk gebruik. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding minstens 125.000,00 EUR zal bedragen, onverminderd het recht van MOSARD om een eventuele hogere vergoeding voor de door haar geleden schade te vorderen.
3.6. Indien de overeenkomst tussen MOSARD en de Persoon zou worden beëindigd, of indien de Persoon om welke reden dan ook niet langer gebruik wenst te maken van het ‘MOSARD model’ en zijn samenwerking wenst stop te zetten, zal de Persoon gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen de mogelijkheid hebben om zijn eigen concepten, plannen en/of ontwerpen van het ‘MOSARD model’ te te laten verwijderen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van beëindiging of deactivatie.
Na het verstrijken van de termijn zal alle data van en met betrekking tot de Persoon gearchiveerd worden conform de termijn zoals vermeld in artikel 8.2.

 

Artikel 4 – Intellectuele eigendom
4.1. De integrale inhoud van de website en het ‘MOSARD model’, in meest brede zin van betekenis en met inbegrip van o.a. merken, octrooien, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, know how, generieke modellen, etc., zijn de uitsluitende eigendom van MOSARD. MOSARD is de enige eigenaar van de eigendomsrechten van deze inhoud en het ‘MOSARD model’ en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.
4.2. MOSARD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website en op het ‘MOSARD model’ te gebruiken, zoals hierna verder omschreven, zonder de Persoon hiervan voorafgaand in kennis te stellen. De Persoon, dewelke een architect is, blijft evenwel te allen tijdede enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar ontwerpen. MOSARD zal deze ontwerpen in geen geval commercialiseren zonder een overeenkomst tot samenwerking. Het is MOSARD evenwel toegelaten om de ontwerpen te publiceren en te gebruiken voor promotiedoeleinden.
De Persoon, dewelke fabrikant is, blijft evenwel te allen tijdede enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar fysieke bouwelementen. Het bouwsysteem en de ontwerpen ermee in het model, alsook de generieke bouwelementen, blijven wel eigendom van MOSARD. MOSARD zal de bestaande fysieke bouwelementen van de fabrikanten enkel commercialiseren gedurende de periode van de overeenkomst tot samenwerking. Het is MOSARD dus ook toegelaten om beeldmateriaal van de fysieke bouwelementen te gebruiken voor promotiedoeleinden.
4.3. Het is de Persoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, niet toegelaten om het ‘MOSARD model’ zelf op eender welke manier te commercialiseren of eender welk element van het ‘MOSARD model’ zelf in de markt te zetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van MOSARD. Het ‘MOSARD model’ is een uniek en gepatenteerd bouwsysteem, dat de uitsluitende eigendom is van MOSARD. De Persoon verbindt zich er dan ook toe om dit noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, op enige mogelijke manier te re(verse) engineeren of te kopiëren om dit vervolgens te vermarkten, waar ook ter wereld. Het is de Persoon evenwel toegelaten om het door hem ontworpen bijkomende compatibele bouwelementen, los van het bouwsysteem of de generieke bouwelementen van MOSARD, zelf in de markt te zetten. De Persoon is dan verplicht om ‘MOSARD’ te vermelden op het bouwelement dat hij in de markt zet.

 

Artikel 5 – Gebruiksrecht MOSARD
5.1. In afwijking van hetgeen in artikel 4 werd bepaald, blijven de auteursrechten, alsook eender welk ander intellectuele eigendomsrechten op de modellen, tekeningen of fysieke bouwelementen die door de Persoon werden gemaakt met het ‘MOSARD model’ toekomen aan MOSARD.
5.2. Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden verleent de Persoon uitdrukkelijk voor een onbeperkte tijd en zonder kosten aan MOSARD het recht om de concepten, plannen en bestaande of bijkomende bouwelementen die door de Persoon en/of de onderneming verder werden ontwikkeld, te verwerken en te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals o.a. zonder beperking: reclame, promotie, etc.

 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid
6.1. MOSARD neemt, zoals een bonus pater familias, de nodige voorzorgen opdat de informatie van het ‘MOSARD model’ op een veilige manier bij de Persoon, of de personen waaraan hij toegang heeft verschaft, terechtkomt en het gebruik ervan op een voldoende beveiligde manier kan verlopen.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. MOSARD kan niet aansprakelijk worden gesteld en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor de precisie, de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van het ontwerp- en bouwsysteem, alsook voor de toegangen die door MOSARD op aangeven van de Persoon worden verleend op basis van deze gegevens.
De website, het ‘MOSARD model’ en de generieke bouwelementen worden met grote zorg samengesteld. MOSARD integreert op al haar platformen de door de Persoon, alsook de door de personen waaraan hij toegang verschaft, verstrekte en goedgekeurde gegevens. MOSARD is dan ook niet aansprakelijk in geval van een gebrek aan precisie of in geval van een fout met betrekking tot de gegevens die aan MOSARD zijn verstrekt.
Alle informatie en gegevens dienen door de Persoon te worden geverifieerd. De Persoon garandeert dan ook geen enkele vordering tot schadevergoeding opzichtens MOSARD in te zullen stellen m.b.t. de toegangen verleend aan andere personen op aangeven van de Persoon of omwille van het onzorgvuldig gebruik en beheer door de Persoon of de andere personen van de betreffende toegangen en/of de informatie die geraadpleegd kon worden.
7.2. De Persoon is als enige aansprakelijk voor de plannen, concepten en/of ontwerpen en/of fysieke bouwelementen die door de Persoon of diens aangestelde worden getekend of worden ontwikkeld met het ‘MOSARD model’. Door het aanvaarden van de huidige algemene voorwaarden bevestigt de Persoon dat hij alle vereiste toelatingen van de bevoegde autoriteiten en personen heeft bekomen om te ontwerpen, te tekenen of modelleren met het ‘MOSARD model’, dan wel om fysieke bouwelementen te engineeren en te produceren.
MOSARD zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor het gebruik van het ‘MOSARD model’ door de Persoon, alsook m.b.t. fouten in eender welk bouwelement, plan, ontwerp of concept die door middel van het ‘MOSARD model’ wordt getekend of ontwikkeld.
MOSARD wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van het ‘MOSARD model’.
MOSARD zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade, nadelen of onkosten die, ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in het ‘MOSARD model’ zouden kunnen voortvloeien.
7.3. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden verbindt de Persoon zich ertoe om MOSARD te vrijwaren voor elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, diens (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) ongepast gebruik van het ‘MOSARD model’ en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze algemene voorwaarden.
De Persoon verbindt zich er ook toe om MOSARD te vergoeden voor alle door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband houden met, het ongepast gebruik van het ‘MOSARD model’ door de Persoon (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze algemene voorwaarden.
7.4. MOSARD zal redelijke inspanningen leveren om het ‘MOSARD model’ te allen tijde beschikbaar te stellen aan de bevoegde gebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware.
Indien het platform om welke technische reden dan ook buiten gebruik zou zijn of indien enig technisch probleem bij de Persoon of diens onderneming toe te wijzen zou zijn aan het gebruik van het bouwsysteem of generieke bouwelementen, zal MOSARD hier in geen enkel geval enige vergoeding voor verschuldigd zijn.

 

Artikel 8 – Gegevensbescherming
8.1. Om toegang tot het ‘MOSARD model’ te krijgen dient de Persoon op het moment van een overeenkomst tot samenwerking bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op het verzoek tot toegang door de Persoon (of bepaalde door hem aangewezen personen), om de toegang tot en het gebruik van dit MOSARD bouwsysteem te monitoren, om de naleving van deze algemene voorwaarden te controleren, om elk ander misbruik te detecteren en voor marketingdoeleinden.
8.2. De betreffende persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de EER en zullen bewaard worden voor een termijn van tien jaar na verstrijken van de termijn zoals vermeld op de overeenkomst.
8.3. Voor het overige wordt m.b.t. het beleid inzake gegevensbescherming integraal verwezen naar het privacybeleid van MOSARD, dewelke raadpleegbaar is via de website www.mosard.be

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
9.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen MOSARD en de Persoon dan wel diens onderneming zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.
9.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.